ریاست و مدیریت
ریاست بیمارستان


دکتر سید علیرضا خونساری 
سرپرست بیمارستان رحیمیان 


مدرک تحصیلی:
دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1376
ارشد بهداشت بین الملل با گرایش مدیریت خدمات سلامت
از دانشگاه هایدلبرگ آلمان 1385


سوابق مدیریت :
رئیس مرکز بهداشت شهرستان رزن -همدان 
سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رزن -همدان 
مدیر شبکه بهداشت ودرمان تاکستان 
معاون اجرایی مرکز بهداشت استان 
رئیس مرکز بهداشت شهیدبلندیان 
جانشین معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه 

سرپرست بیمارستان رحیمیان